Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş., maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; gerçekleştirmeyi planladığı madencilik projelerinin her aşamasında ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş bir madencilik şirketidir.

Sosyal sorumluluğumuzun bilincinde olarak; topluma, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ve anlayışımızla, yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak performansımızı geliştirirken, değişen şartlar sonrasında gerekli güncellemeleri yapabilmek için uygun aralıklar ile gözden geçireceğimiz bu politika çerçevesinde belirlediğimiz amaçlara ulaşmayı hedefliyoruz.

Yükleniciler, tedarikçiler ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak madencilik faaliyetlerini yürütürken, Çevresel hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla;

 • Madencilik faaliyetlerimizin Çevresel boyut ve etkilerini tanımlayan, değerlendiren, yönetilmesini sağlayan ve ayrıca Çevre performansının arttırılması amacıyla; bir Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulmasını ve uygulanmasını temin ederek, bu sistemi sürekli izlemeyi ve gözden geçirerek iyileştirmeyi,
 • Çevresel konular ile ilgili yasal mevzuata, diğer gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,
 • Etkin uygulanabilir kararlar ve önlemler alabilmek için; kamu kurumları, toplum ve diğer paydaşlarla birlikte çalışanlarımızın katılımının da sağlandığı şeffaf bir iletişim kurarak yapıcı bir ilişki geliştirmeyi ve sürdürmeyi,
 • Yükleniciler, tedarikçiler de dahil olmak üzere şirket çalışanlarının işbirliği içerisinde hareket ettiği; çevresel konulara duyarlı çalışma koşullarını sağlamak için gerekli tüm ekipman ve sistemlerin temin edilmesini, çalışanların eğitilmesini ve performansımızın sürekli iyileştirilmesini,
 • Madencilik faaliyetlerimizin her aşamasında, yenilikçi ve uygulanabilir en iyi yöntem ve teknoloji kullanımı ile; iş gücü, doğal ve diğer kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve maksimum şekilde korunmasını sağlamayı,
 • Çevresel hususlarda yürütülecek uygulamaların şirketimizin tüm faaliyetleri için standart hale getirilmesini,
 • Kullanılacak teknoloji seçiminde ve madencilik faaliyetleri esnasında sera gazı etkisi ve karbon salımının azaltılması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Faaliyet alanları ile ilişkili olabilecek biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Madencilik faaliyetleri nedeniyle etkilenmesi muhtemel arazilerin doğaya yeniden kazandırılması ve kapanışlarına dair gerekli bütçe ve planlarının oluşturulmasını, uygulanmasını ve izlemesini,
 • İşletme ve tesislerimizde atık miktarlarının en aza indirilmesini, kirliliğin önlenmesini, atıkların kaynağında ayrı toplanmasının sağlanmasını, geri kazanımı ve yeniden kullanımı artırmak için gerekli tedbirlerin alınmasını,
 • Çevre açısından; olay ve acil durum hallerine karşı hazırlıklı olmayı, meydana gelmeleri durumunda ise en az hasar için, etkili müdahale sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını, bununla birlikte çevreye duyarlı bir çalışma ortamı sağlamayı,

taahhüt ederiz.